English text

SKANOR HAR INVESTERAT I BIOKOLSINDUSTRIN

Skanor Group Ltd är ett privat investeringsbolag i London med 25+ aktieägare. Bolaget äger 91,04 % av Aeonian-gruppen, som har internationella metodpatent för att producera biokol i stor skala. Skanor Group Ltd planerar att börsnoteras i London 2024 eller snarast därefter, beroende på marknadsläge.

BAKGRUND

Vi påbörjade vår resa inom förnybart biokol då vi identifierade potentialen i de enorma, oredovisade avfallsströmmarna från skogs- och träindustrin i många delar av världen, tex i Nord- och Sydamerika, i Sydostasien och i delar av Australien. Där lämnas ofta avfallet på marken, vilket kväver ny tillväxt, skapar utsläpp av växthusgaser (koldioxid och metan) när det ruttnar och dessutom ökar riskerna för skogsbränder under de torra årstiderna. Vad vi tog oss an var att hitta ett sätt att hantera dessa avfallsströmmar och omvandla dem till något användbart istället. Vi fann redan kända metoder att omvandla avfallet till biokol  – en förnybar kolsänka – med många användningsområden. Fyra år senare har vi tilldelats två metodpatent vilka använder den beprövade och säkra tekniken 'hydorthermal carbonization' (HTC). Den används idag inom många industrier och avfallsanläggningar för att omvandla våt biomassa till biokol, tex från pappersindustrins våta slamrester. Våra metodpatent syftar till att använda våt skogsråvara från skogs- och träindustrin. (Metodpatent innebär att vi har patenterat användandet av en redan känd teknik för specifika ändamål. I Aeonians fall innebär det att använda HTC för omvandling av träråvara till biokol).

Grunden till Aeonian lades under 2019 av Magnus Lind, Susanna Bondéus Lind, and Louise Falevsky.

Parallellt med vår tekniska analys utvärderade vi också marknadsbehov, marknadsförhållanden, ekonomi och regelverk. Efter 12 månader var vi övertygade om att biokol har stort värde i en effektiv cirkulär ekonomi. Biokol är den mest effektiva, förnybara och fasta biobränsleprodukt som direkt kan ersätta fossila bränslen. Sommaren 2019 etablerades Aeonian Inc. och Aeonian-teamet utökades med bland andra biträdande Professor Kawnish Kirtania och vi började att arbeta tillsammans med en utvecklingsbyrå och FoU-tekniker i Sverige.

Ungefär samtidigt besökte vi Vancouver, Kanada där skogen delvis ägs av de nordamerikanska urinvånarna, 'First Nations'. De har stora utmaningar att finna användning för de enorma skogsrester, vilka ligger kvar och ofta skapar upp till en meter tjockt täcke efter skogsavverkningar. Träden i Kanada är upp till 100 meter höga så därför blir det mycket rester. First Nations var angelägna att skapa efterfrågan på resterna så att skogsbolagen får betalt för att samla ihop resterna åt dem. Vi kontaktade investerare och statliga myndigheter i Kanada, som ställde sig positiva och anvisade en lämplig fabrikslokalisering. Susanna och Magnus bodde i Malaysia vid den tiden och Louise var bosatt i USA. Under första kvartalet 2020 gjorde COVID-restriktionerna det mycket svårt att genomföra det kanadensiska alternativet. Troy Hawkins (då boende i Malaysia) gick i detta läget med som investerare och rådgivare och teamet utvärderade istället produktion av biokol från oljepalmstammar (OPT) i Malaysia. Tillgången på OPT är mycket stor och industrin och myndigheterna visade intresse för Aeonian's lösning. Under utvärderingen av OPT och Malaysia för vår första fabrik, införde Malaysia en omfattande COVID-nedstänging, som försenade arbetet. Magnus och Susanna lämnade Malaysia hösten 2020. Hittills hade vi fokuserat på att tillverka biokol för att elda som bioenergi i kraft- och värmeverk. Vi undertecknade i augusti 2020 ett intentionsavtal (på engelska 'LoI' eller 'Letter of Interest') med japanska värmekraftverk om att köpa 200.000 ton biokol per år från Aeonian.

I början av 2021 och tillbaka i Sverige upptäckte vi ett mycket stort behov av biokol för metallurgi och specifikt för grönt stål. Aeonian bestämde sig för att undersöka möjligheten att tillhandahålla metallurgiskt biokol. Det är en mer avancerad produkt med höga krav på kolhalt och renhet, vilket innebär att ytterligare en produktionsprocess måste läggas till. Aeonian förbereder sig för byggandet av den första fabriken inom EU innan vi planerar att rulla ut fler fabriker i Nordamerika. Vi har i dagsläget säkrat intentionsavtal på mer än 200,000 ton biokol per år från metallindustrin och undersöker nu möjligheterna till EU-stöd för en första fabrik.

Aeonian skulle inte vara där vi är utan ett stort stöd från Bob Fish, vår patentadvokat, Tim de Knegt, finanschef vid Port of Rotterdam och Alex Grots, "design thinking", expert och serieentreprenör. De är alla investerare i Skanor Group Ltd. Under 2023 har Bart J. ten Brink rekryterats som rådgivare.

TRE HUVUDSAKLIGA ANVÄNDINGSOMRÅDEN FÖR BIOKOL

1. Skapa effektiv förnybar energi i form av värme och kraft. Biokol har högre energitäthet än ved och är den mest ”avancerade” bioenergin jämfört med att elda trä direkt, i form av vita träpellets, flis eller liknande biobränslen. Biokol har också den fördelen att den kan framställas från skogsrester istället för från hela träd.

2. Som komponent i metallindustrin, t.ex. vid produktion av grönt stål. När stålindustrin övergår till att ersätta fossilt kol med vätgas i den sk separationsprocessen, behövs fortfarande biokol till flera av de efterföljande processerna. Faktum är att järn blir till stål genom att tillsätta en liten andel kol, sk uppkolning. Ifall stål skall bli 'grönt' på riktigt så måste uppkolning ske med hjälp av biokol. Flera andra metaller kräver också grundämnet kol i sin produktionsprocess. Biokol till metallindustrin har högre krav än vad biokol för bioenergi har. Aeonian måste därför säkerställa hur biokol från HTC skall efterbehandlas när det används till metallindustrin. De högre kraven ökar kostnaderna, vilket dock kompenseras av ett flera gånger högre pris för metallisk biokol än för biokol till bioenergi.

3. Som jordförbättring genom att blanda in biokolet i jorden. Biokol är mycket poröst och "lagrar" vatten och näringsämnen som frigörs vid torr väderlek. Det finns en växande marknad för denna typ av kolsänka redan (länk).

OLIKA TEKNIKER FÖR ATT PRODUCERA BIOKOL

Biokol är träkol från olika källor av biomassaråvara, till exempel träavfall, jordbruksavfall eller industriellt slamavfall. Aeonian använder avfall från skogsbruket och träindustrin.

Det finns huvudsakligen två sätt att producera biokol:

1. Torr-rostning i en syrefattig miljö. Denna metod kallas ofta för "torrefaction", från det franska ordet för rostning. Fördelen är att torrefaction kan skapa ettt biokol med hög halt av grundämnet kol, som även lämpar sig som metallurgiskt biokol. Torrefaction har emellertid vissa utmaningar. Tekniken kräver väldigt höga temperaturer, vilket kan leda till att bränder kan uppstå i reaktorn eller i efterprocesserna om syre kommer åt biokolet när det är hett och kommer i kontakt med en syrerik miljö. De höga temperaturerna och den torra miljön har också en tendens att öka förslitning av utrustningen. Industrin har forskat och har innoverat många bra lösningar på dessa utmaningar. Torrefaction har trots detta haft svårigheter att bygga produktionsenheter som klarar stora volymer.

2. Vattenkokning i en reaktor. Tekniken kallas för HTC (hydrothermal carbonization) och den uppfanns 1913 av Friedrich Bergius, som belönades med Nobelpriset 1931. De många fördelarna med HTC är tex att processen kräver lägre temperaturer samt använder vått råmaterial utan krav på förtorkning. Den våta processen skapar automatiskt en syrefattig miljö och minskar också brandrisken. Dessa faktorer underlättar när det gäller att skala upp produktionsvolymerna. HTC-teknikens utmaning är att skapa ett biokol med hög kolhalt (>90% C) för metallindustrin. HTC biokol måste därför efterbehandlas. HTC är den teknologi där Aeonian har internationella metodpatent (länkar: Compositions and methods for production of carbonized pellets from biomass och Carbonized char fuels from biomass).

PRODUKTIONSVOLYMEN AV BIOKOL MÅSTE ÖKA SNABBT OCH FORTSÄTTA ATT ÖKA UNDER LÅNG TID

Efterfrågan på biokol är betydligt högre än produktionskapaciteten i nuläget. Kapacitetsbristen kommer sannolikt att kvarstå under lång tid eftersom efterfrågan kommer att fortsätta att öka snabbare än takten i tillkomsten av ny kapacitet. Detta skapar särskilt goda förutsättningar för biokolsindustrin och Aeonian. En annan fördel för biokolsindustrin är att kunderna önskar teckna långa leveransavtal på 5-15 år, vilket minskar risken för osålda biokol-lager (även om biokol har en mycket lång hållbarhet). De långa leveransavtalet medför därmed en begränsad risk för prisfluktuationer och utmaningar med kassaflödet.

I Skandinavien räknar vi med en efterfrågan på över 500.000 ton/år enbart av metallurgiskt kol. Bioenergimarknaden utanför Kina uppskattas till mer än 35.000.000 ton/år. Den nuvarande globala kapaciteten av biokol är inte helt känd. Enligt våra uppskattningar är den nuvarande globala produktionskapaciteten för biokol mindre än 300.000 ton/år. Det betyder att det finns ett betydande utbudsgap och att kapaciteten snabbt måste öka för att möta behovet .

Aeonians stora fördel är att vi har en skalbar, testad och beprövad teknik, vilket möjliggör produktionsanläggningar med stora volymer.

RISKBEDÖMNING

Skanor Group Ltd är för närvarande den största investeraren i Aeonian och har begränsat riskerna för sina aktieägare genom att:

✓ Använda en befintlig och pålitlig teknik för att möjliggöra storskalig produktion.

✓ HTC kan använda flera olika former av biomassa som råvara, vilket minskar kostnadspressen från leverantörerna.

✓ I det fall att Aeonian inte lyckas producera metallurgiskt kol, kan fokus ändras till att istället producera avancerad bioenergi, vilket vi vet fungerar.

✓ Kunderna tecknar upp sig för leveranser av biokol under 5-15 år, i så kallade 'offtake agreements', vilka fungerar som säkerhet för bankfinansiering när vi utökar antalet fabriker. Detta minskar finansieringsrisken när Aeonian växer och får fler kunder.

✓ Det finns flera statliga myndigheter, EU med flera, vilka har avsatt avsevärda belopp att användas till investeringar i den cirkulära industrin. Aeonian har påbörjat processen med ansökningar. Bidrag ges med upp till 25-60 % av investeringarna.

✓ Aeonian äger immateriella rättigheter i form av metodpatent och know-how, vilka ständigt utökas och fungerar som en andra värdeskapare vid sidan av de framtida kassaflödena från fabrikerna.

ANSVARSFRISKRIVNING (DISCLAIMER)

All information från SKANOR GROUP LTD, AEONIAN INC., deras styrelser och ledningar tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Användande av informationen sker helt på användarens egen risk. Informationen utgör ej finansiell rådgivning och skall ej läggas till grund för investeringsbeslut i aktier i SKANOR GROUP LTD eller AEONIAN INC. Under inga omständigheter kan SKANOR GROUP LTD eller AEONIAN INC. eller något av deras dotterbolag hållas ansvariga för skador av direkt, indirekt eller annan natur som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda, informationen som du tillhandahålls.